reference

REFERENCE2014

 • Program praćenja stanja morskog okoliša u Zadarskoj županiji – biološki monitoring te uzorkovanje sedimenta. Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo, Zadar
 • Uzorkovanje sedimenta ispod kaveza uzgajališta tuna kod otoka Balabra. Naručitelj: Pelagos Net Farma d.o.o.
 • Praćenje stanja okoliša Kali tuna d.o.o.: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Mrđina u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša Cromaris d.o.o.: Monitoring tijekom godine na uzgajalištu bijele ribe na lokacijama zona Z1, u uvali Mala Lamjana i uvali Velo Žalo. Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo, Zadar
 • Izrada poglavlja i procjena utjecaja na morski dio zahvata: Dogradnja trajektne luke Stari Grad. Naručitelj: Zeleni Servis d.o.o.
 • Praćenje stanja okoliša Kornati Ittica d.o.o.: Monitoring tijekom godine na uzgajalištu bijele ribe na lokaciji kod otoka Vrgada. Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo, Zadar
 • Praćenje stanja okoliša Kali tuna d.o.o.: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Lavdara u akvatoriju otoka Lavdare. Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo, Zadar
 • Praćenje stanja okoliša Kali tuna d.o.o.: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Fulija i Kudica u akvatoriju otoka Iža. Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo, Zadar
 • Postavljanje temperaturnih i svjetlosnih data-loggera na 14 lokacija duž jadranske obale. Naručitelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 • Ronilačko-biološki pregled u svrhu izrade Studije utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja luke Sućuraj, otok Hvar. Naručitelj: Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, IRES

2013

 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Mrđina u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Lavdara u akvatoriju otoka Lavdare. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Fulija i Kudica u akvatoriju otoka Iža. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Ronilačko-biološki pregled za potrebe glavne ocjene zahvata na ekološku mrežu NATURA 2000 – Izgradnja sidrišta u uvali Mezuporat, otok Biševo. Naručitelj: Zeleni servis d.o.o.
 • Program praćenja stanja morskog okoliša u Zadarskoj županiji – biološki monitoring te uzorkovanje sedimenta. Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo, Zadar
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine na lokacijama kod otoka Košare i u uvali Mala Lamjana. Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo, Zadar
 • Ciljana poglavlja Studije o utjecaju na okoliš za zahvat izgradnje elektrolučne peći unutar kruga postojeće tvornice cementa Calucem u Puli. Naručitelj: Ekonerg d.o.o.

2012

 • Kartiranje staništa plemenite periske Pinna nobilis u Parku prirode Telašćica, Naručitelj PP Telašćica, Sali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring akvatorija marine Agana, Marina, Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Zadar
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Fulija i Kudica u akvatoriju otoka Iža. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Mrđina u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Zverinac u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Biološko istraživanje morem preplavljenih speleoloških objekata uvrštenih u NATURA 2000 popis na području Zadarske županije (II.dio), Naručitelj: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, Zadar

2011

 • Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata dogradnje ribarske luke Vela Lamjana za ekološku mrežu, Naručitelj: Ekonerg d.o.o., Zagreb
 • Ronilačko-biološki pregled odabranih područja u Zadarskoj županiji, Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Zadar
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Fulija i Kudica u akvatoriju otoka Iža. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Mrđina u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Zverinac u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Biološko istraživanje morem preplavljenih speleoloških objekata uvrštenih u NATURA 2000 popis na području Zadarske županije (I.dio), Naručitelj: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, Zadar

2010

 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Fulija i Kudica u akvatoriju otoka Iža. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali, voditelj istraživanja i autor izvješća
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Mrđina u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali, voditelj istraživanja i autor izvješća
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Zverinac u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali, voditelj istraživanja i autor izvješća
 • Praćenje stanja naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica u Parku prirode Telašćica. Naručitelj: JUPP Telašćica, Sali
 • Biospeleološko istraživanje potopljenog speleo-objekta na otočiću Drvenik kod Zlarina. Naručitelj: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije, Šibenik

2009

 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Fulija i Kudica u akvatoriju otoka Iža. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Mrđina u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Kali tuna, d.o.o., Kali
 • Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji Mrđina u akvatoriju otoka Ugljana. Naručitelj: Zadar tuna, d.o.o., Kali
 • Utvrđivanje biocenološke strukture morskog dna i obale na području terminala za rasute terete luke Ploče. Naručitelj: Luka Ploče, d.o.o., Ploče
 • Praćenje stanja naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica u Parku prirode Telašćica. Naručitelj: JUPP Telašćica, Sali
 • Nova biološka istraživanja u potopljenim speleo-objektima u uvali Brbinjšćica, Dugi Otok. Naručitelj: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, Zadar

Povratak na vrh

BIOLOGIJA MORA | RONJENJE | JEDRENJE | JEDRENJE I RONJENJE | KONTAKT

+385 95 8968 477

janolus @ janolus.com